19 april 2018

Literatuuronderzoek ondersteuningsbehoeften jongeren zorg en beveiliging

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een literatuur onderzoek verricht in opdracht van De afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen, WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid.

De probleemstelling van dit onderzoek komt voort uit het rapport Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ), dat in november 2015 is aangeboden aan de Tweede Kamer (Van Alphen, Drost & Jongebreur, 2015; Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, nr. 24587-626). Hierin staat de jongere met zijn ondersteuningsbehoefte qua zorg en beveiliging centraal. De verkenning legt de focus op continuering van zorg, betrokkenheid van het eigen netwerk en lokale samenwerking tussen Dienst Justitiële Inrichtingen, lokale zorgpartners en gemeenten. Eén van de bouwstenen uit VIV JJ betreft een Landelijke Specialistische Voorziening (LSV), waarin jongeren met een specifiek profiel specialistische zorg en beveiliging krijgen. De vraag is echter welke specialisaties nodig zijn binnen de LSV en hoe deze specialisaties geclusterd zouden kunnen worden. Lees meer..