15 november 2020

Stilstaan bij de toekomst van erkende interventies

Het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies gaat met frisse moed de toekomst tegemoet. Op 7 oktober jl. tekenden de directeuren van de zeven kennisinstituten een convenant voor de komende vijf jaar.

Een erkende justitiële interventie voldoet aan criteria voor succesvol en effectief werken bij kinderen, jongeren en volwassenen om recidive te verminderen, maar ook andere relevante uitkomstmaten te realiseren, zoals gedragsverandering, maatschappelijke re-integratie en preventie. De zeven betrokken kennisinstituten, het Nederlands Jeugd Instituut, het Trimbos-instituut, Movisie, Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans en het RIVM hebben een gezamenlijk erkenningstraject ingesteld. Voor ieder domein is er een deelcommissie met deskundigen uit wetenschap en praktijk.

Onafhankelijk erkenningstraject
De erkenningscommissie stelt de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van een interventie vast in een onafhankelijk erkenningstraject waarin alle interventies volgens dezelfde maatstaven worden beoordeeld. Erkende interventies worden opgenomen in de betreffende kennisbank en in het overzicht van erkende interventies.

Herbevestiging en herijking
Het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies begon dertien jaar geleden met drie partners. In de tussenliggende jaren haakten nog eens vier organisaties aan en – veel belangrijker – het aantal erkende interventies in de zeven kennisbanken groeide naar gemiddeld 120 stuks per kennisbank. Dat er nu een feestelijke dertiende verjaardag werd gevierd, had een pragmatische achtergrond: het was tijd voor herbevestiging én voor herijking. De ondertekening van het convenant was een mooi moment, maar de echte waarde zat in wat eraan voorafging. De pakweg zestig aanwezige leden van de verschillende deelcommissies wisselden online van gedachten over de waarde van de erkende interventies en het erkenningstraject. Zij kwamen met een schat aan toekomstgerichte adviezen die zullen helpen om het erkenningstraject klaar te maken voor de volgende dertien jaar.