Erkende interventies (33)

Filter op
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen

Multidimensionele familietherapie (MDFT)

MDFT is een systeemtherapie voor jongeren met enkelvoudig of meervoudig probleemgedrag waarvan de centrale elementen zijn: delinquentie en/of stoornissen in alcohol- of druggebruik. Het probleemgedrag hangt samen met factoren uit diverse levensdomeinen. De therapeut richt zich daarom niet alleen op de jongere individueel, maar ook op sociale systemen rond hem of haar: de ouder(s), het gezin, school, werk, vrije tijd, buurt. Toepassing van MDFT vindt ambulant plaats – jeugdzorg, jeugdverslavingszorg, jeugd-GGZ – en residentieel: in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) en in de jeugdzorg(plus).

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens goede aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Middelengebruik/verslaving, Multiproblematiek, Systeemaanpak

 • Uitkomstmaat:

  De commissie heeft MDFT erkend als effectief volgens 1e aanwijzingen voor de uitkomstmaat delinquentie en als effectief volgens goede aanwijzingen voor de uitkomstmaat cannabis/middelengebruik.

 • Erkend:

  december 2021

Multisysteem Therapie (MST)

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie. MST richt zich op jongeren van 10 tot 19 jaar met ernstige gedragsproblemen, en hun opvoeder(s). Het grensoverschrijdende probleemgedrag doet zich voor op meerdere levensgebieden (zoals thuis, op school of op straat) en is dermate ernstig dat de jongere uit huis geplaatst dreigt te worden of uit huis geplaatst is. Het hoofddoel van MST is het verminderen van de ernstige gedragsproblemen van de jongere en ervoor te zorgen dat het gezin en de omgeving in staat zijn om toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden, zodat de jongere thuis kan (blijven) wonen en uithuisplaatsing wordt voorkomen of verkort.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens goede aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Multiproblematiek, Systeemaanpak

 • Uitkomstmaat:

  De commissie heeft MST erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen voor de uitkomstmaat criminaliteit (vermogensdelicten). Daarnaast is MST erkend als effectief volgens goede aanwijzingen voor enkele secundaire uitkomstmaten, namelijk: ernstige gedragsproblemen, gezinsproblematiek, ODD en CD.

 • Erkend:

  december 2021

Betere Start

Betere Start is bedoeld voor (ex-)gedetineerde moeders en hun kinderen, ten tijde van de overgang van detentie naar een thuisomgeving waarin zij weer de zorg voor hun jonge kinderen op zich gaan nemen. Door het beïnvloeden van dynamische criminogene en beschermende factoren bij moeders wordt beoogd recidive door moeders en latere gedragsproblemen en criminaliteit bij hun kinderen te voorkomen. Het uitgangspunt van de interventies is de motivatie van moeders om kun kinderen een ‘betere start’ te geven. Betere Start begint tijdens of direct na detentie met veertien wekelijkse groepssessies (van ruim twee uur). Naast het versterken van opvoeding en gezinsband worden oefeningen aangeboden in sociale en cognitieve vaardigheden, zelfregulatie en maatschappelijke vaardigheden. De groepssessies zijn gebaseerd op de evidence-based oudertraining Incredible Years. Na detentie volgen vier maandelijkse, individuele huisbezoeken van anderhalf uur, bedoeld om de transfer van het geleerde naar de thuissituatie te bevorderen, om praktische problemen thuis te helpen aanpakken en lokaal verdere nazorg te organiseren.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens goede aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Volwassenen

 • Onderwerp:

  Opvoeding, Re-integratie, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2021

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)

FAST is bedoeld voor meisjes en jongens van 12 tot en met 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. De jongeren zijn vanwege hun delict- en/of probleemgedrag in aanraking gekomen met politie, de Raad voor Kinderbescherming of Jeugdzorg. Het gaat om jongeren met een matig of hoog recidiverisico. Bij FAST wordt zowel aan persoonsfactoren als gezinsfactoren gewerkt en aan systeemfactoren buiten het gezin. FAST is een outreachende behandeling die gebruik maakt van een systeemgerichte en cognitieve gedragsmatige aanpak in combinatie met de methode Geweldloos Verzet. De interventie start intensief, na twee maanden wordt de duur en intensiteit afgestemd op de ernst van de problematiek en het leertempo van de jongere. De behandelfase kan variëren van drie maanden tot negen maanden, exclusief nazorg.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Gedragsproblemen, Multiproblematiek, Opvoeding, Systeemaanpak

 • Erkend:

  december 2021

Agressie Regulatie op Maat Jeugd

De doelgroep bestaat uit jeugdigen van 12 tot 16 jaar met (ernstige) agressieproblematiek en een matig, middelhoog of hoog recidiverisico. Het doel is het reduceren van agressief en gewelddadig gedrag om zo de kans op recidive te verkleinen. Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek en de vaardigheidstekorten biedt de interventie de mogelijkheid tot het volgen van verschillende optionele modules. Gemiddeld duurt de behandeling 4 maanden tot 1,5 jaar. De interventie kent wekelijkse sessies van 45 minuten (minimaal één per week).

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Gedragsproblemen

 • Erkend:

  september 2021

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Agressie Regulatie op Maat voor JongVolwassenen (vanaf nu ARopMaat-JoVo) is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblematiek en bestaat uit een residentiële en ambulante versie. Het primaire doel van ARopMaat-JoVo is het verminderen van agressief gedrag en het reduceren van recidive (terugval) op gewelddadig gedrag. ARopMaat-JoVo is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen), waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set van standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot ongeveer anderhalf jaar.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Cognitieve vaardigheden, Gedragsproblemen, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2020