Erkende interventies (32)

Filter op
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen

Multidimensionele familietherapie (MDFT)

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een ambulante systeemtherapie aangevuld met bemoeizorg. MDFT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar die probleemgedrag vertonen als het overmatig gebruik van drugs en/of alcohol, criminaliteit en spijbelen en die daarnaast vaak gedrags- of psychische stoornissen vertonen. Zij zijn meestal op meerdere leefgebieden vastgelopen of dat dreigt te gebeuren. MDFT richt zich niet alleen op de jongere zelf, maar ook op het gezin en op de bredere sociale omgeving van de jongere. Het doel van MDFT is het realiseren van een verslavingsvrije leefstijl zonder probleemgedrag, en het verminderen van het risico op (strafrechtelijke) recidive. Een MDFT-traject neemt zes maanden in beslag, met 2 tot 3 sessies per week.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens sterke aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Middelengebruik/verslaving, Multiproblematiek, Systeemaanpak

 • Uitkomstmaat:

  MDFT is beoordeeld door de Erkenningscommissie als effectief volgens sterke aanwijzingen op de uitkomstmaat 'kenmerken van cannabisverslaving' en effectief volgens eerste aanwijzingen op de uitkomstmaat 'delinquentie'. Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

 • Erkend:

  mei 2016

Multisysteem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen, die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag. De interventies die binnen MST worden ingezet richten zich vooral op ouders en andere sleutelfiguren uit de omgeving van de jongere, maar meestal wordt ook gewerkt aan het vergroten van vaardigheden van de jongere zelf, het functioneren op school en de omgang met prosociale leeftijdgenoten. De behandelduur is gemiddeld 3 tot 5 maanden.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens sterke aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Multiproblematiek, Systeemaanpak

 • Uitkomstmaat:

  Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

 • Erkend:

  november 2015

Betere Start

Betere Start is bedoeld voor (ex-)gedetineerde moeders en hun kinderen, ten tijde van de overgang van detentie naar een thuisomgeving waarin zij weer de zorg voor hun jonge kinderen op zich gaan nemen. Door het beïnvloeden van dynamische criminogene en beschermende factoren bij moeders wordt beoogd recidive door moeders en latere gedragsproblemen en criminaliteit bij hun kinderen te voorkomen. Het uitgangspunt van de interventies is de motivatie van moeders om kun kinderen een ‘betere start’ te geven. Betere Start begint tijdens of direct na detentie met veertien wekelijkse groepssessies (van ruim twee uur). Naast het versterken van opvoeding en gezinsband worden oefeningen aangeboden in sociale en cognitieve vaardigheden, zelfregulatie en maatschappelijke vaardigheden. De groepssessies zijn gebaseerd op de evidence-based oudertraining Incredible Years. Na detentie volgen vier maandelijkse, individuele huisbezoeken van anderhalf uur, bedoeld om de transfer van het geleerde naar de thuissituatie te bevorderen, om praktische problemen thuis te helpen aanpakken en lokaal verdere nazorg te organiseren.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens goede aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Volwassenen

 • Onderwerp:

  Opvoeding, Re-integratie, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2021

Agressie Regulatie op Maat Jeugd

De doelgroep bestaat uit jeugdigen van 12 tot 16 jaar met (ernstige) agressieproblematiek en een matig, middelhoog of hoog recidiverisico. Het doel is het reduceren van agressief en gewelddadig gedrag om zo de kans op recidive te verkleinen. Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek en de vaardigheidstekorten biedt de interventie de mogelijkheid tot het volgen van verschillende optionele modules. Gemiddeld duurt de behandeling 4 maanden tot 1,5 jaar. De interventie kent wekelijkse sessies van 45 minuten (minimaal één per week).

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Gedragsproblemen

 • Erkend:

  september 2021

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Agressie Regulatie op Maat voor JongVolwassenen (vanaf nu ARopMaat-JoVo) is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblematiek en bestaat uit een residentiële en ambulante versie. Het primaire doel van ARopMaat-JoVo is het verminderen van agressief gedrag en het reduceren van recidive (terugval) op gewelddadig gedrag. ARopMaat-JoVo is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen), waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set van standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot ongeveer anderhalf jaar.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Cognitieve vaardigheden, Gedragsproblemen, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2020

Sociale vaardigheden op Maat

De Sociale Vaardigheidstraining (SoVa) op Maat is voor jongeren van 15 tot 21 jaar die in een residentiële setting verblijven en kan ambulant worden voortgezet. De training sluit met maatwerk aan op de specifieke problematiek /recidiverisico van de jongere en kent drie hoofdvarianten, gericht op respectievelijk sociale vaardigheden, conflicthantering en assertiviteit. De duur van de training varieert van vijf maanden tot twee jaar.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Oplossingsvaardigheden, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  september 2019